FIshmen

Home » Produkty

Telekomunikačné stavby

E-mail Tlačiť PDF

- výber umiestnenia a obhliadky terénu vybraných telekomunikačných bodov

- vybavovanie stavebných povolení a súhlasných stanovísk dotknutých subjektov

- projekcia stavebnej, telekomunikačnej, elektrickej časti a statiky

- stavebný dozor, inžinierska činnosť

- zastupovanie pred stavebnými úradmi a orgánmi štátnej správy

- inštalácia a servis telekomunikačných zariadení

- návrh, projekcia a výstavba elektrických prípojok VN, NN a trafostaníc

- návrh, projekcia a výstavba telekomunikačných stožiarov

- návrh, projekcia a výstavba telekomunikačných zariadení na budovách

- projekcia, inštalácia a servis mikrovlnných zariadení

- zabezpečovanie prevádzky telekomunikačných zariadení

- kompletná preprava, skladovanie technologických zariadení dodaných investormi

- pracovníci pravidelne absolvujú odborné školenia

Produkčné práce

E-mail Tlačiť PDF

Produkčné práce sa skladajú zo Sady 2 – projekčná a inžinierska činnosť a Sady 3 – vlastnej dodávky a montáže telekomunikačných stavieb.

Riadiaci pracovník prevezme zadanie na telekomunikačnú stavbu od investora  Následne prerozdelí úlohy týkajúce sa pracovníkov projekcie, inžinierskej činnosti a technicko-montážnych pracovníkov. Po dohode s technikom, sa uskutoční obhliadke na mieste stavby, tzv. visit draft, na ktorom sa určia podmienky realizácie stavby, ktoré sú základom pre technickú špecifikáciu D4b. Následne projekcia vyhotoví projektovú dokumentáciu a predloží na odsúhlasenie investorovi.

Čítať celý článok...