FIshmen

Home » Stožiare a anténne nosiče

Stožiare a anténne nosiče

E-mail Tlačiť PDF

1. Stožiare a anténne nosiče Výstavba a montáž stožiarov môže byť zabezpečená dvoma spôsobmi:

a) Výroba, transport, príprava základov, montáž a postavenie stožiara podľa technických špecifikácií a požiadaviek Orangeu bude kompletne zabezpečovať dodávatel Sady 3 (Sadou 3 sa rozumie príprava rádiovej časti stanice s napájaním).

b) Dodávka a montáž stožiara bude zabezpečená Orangeom (prípadne Orangeom vybraným dodávateľom pre výrobu a montáž stožiarov) a príprava rádiovej a napájacej časti bude zabezpečená dodávateľom Sady 3.

1.1 Samonosné priehradové stožiare (pozri technické špecifikácie pre stožiare)

Jedná sa o kompletnú dodávku a montáž stožiara, teda vyhotovenie základov, dodávka oceľovej, tepelne pozinkovanej, priehradovej konštrukcie stožiara (podľa požiadaviek definovaných v špecifikáciách pre stožiare Orangeu), vytvorenie zemnenia stožiaru a vyhotovenie výstražných náterov ak sú požadované Štátnou Leteckou Inšpekciou. Dodávka aj zahrňuje všetky prípravné a zemné práce spojené s výstavbou stožiara.

1.2 Priehradové stožiare na strechách existujúcich objektov (samonosné alebo kotvené)

Ide o trubkové priehradové konštrukcie rôznych výšok, ktorých povrch je tepelne pozinkovaný a ktorých maximálne vychýlenie s predpokladaným osadením antén, prenesené do vodorovného smeru, nesmie prekročiť 0,5°. Oceľová konštrukcia musí spĺňať všeobecne platné slovenské normy a zároveň rešpektovať technické požiadavky investora.

Oceľové výložníky (trubky) slúžiace ako nosiče pre antény GSM a pre parabolické antény s priemerom 30cm až 60cm, budú vyhotovené z prierezu 89mm, 108mm alebo 114mm. Parabolické antény s priemerom 120cm a viac, je nutné fixovať na oceľové výložníky s d 108mm - 114mm a bude nutné ich zavetriť pomocou zavetrovacích tyčí, ktoré môžu byť súčasťou týchto antén, alebo budú súčasťou dodávky Sady 3.

K anténam a zariadeniam Orangeu, inštalovaných na stožiaroch musí byť umožnený bezpečný prístup, pričom výstupný rebrík musí mať základné bezpečnostné opatrenia (ochranný kôš, pravidelné oddychové plošiny,…) vyžadujúce norma a ak to bude Orange vyžadovať, vybaviť bezpečnostným protipádovým systémom CABLOC.

Váha oceľového stožiara bude na strešný plášť rozložená pomocou roznášacieho oceľového roštu, ktorý je položený na sústavu betónových blokov navrhnutých podľa statického výpočtu. Od strešného plášťa budú oddelené gumovým kobercom, chrániacim strešnú izoláciu.

1.3 Trubkové anténne nosiče (samonosné alebo kotvené)

Dodávkou sa rozumie výroba, transport a montáž oceľových anténnych nosičov trubkového prierezu, ktorých povrch (vonkajší aj vnútorný) je ošetrený tepelným pozinkovaním. Keď nebude definované inak, budú sa používať štandardné dĺžky (výšky) 2m, 4m a 6m, čo bude presne určené Orangeom pri technickej obhliadke priamo na predmetnom objekte a v dokumente D4b, ktorý slúži dodávatelskej spoločnosti ako technický podklad pre vyhotovenie projektovej dokumentácie. Priemer anténnych nosičov bude 89mm, 108mm a 114mm, podľa predpokladanej záťaže inštalovaných antén, pričom treba brať do úvahy, že maximálne prípustné vychýlenie v horizontálnom smere je 0,5°.

K inštalovaným parabolickým anténam aj anténam GSM musí byť zabezpečený prístup pre technickú údržbu pomocou montovateľných a demontovateľných oceľových stúpačiek (prípadne pracovnej plošiny) s povrchom tepelne pozinkovaným. Všetky použité skrutky a matice budú odolné proti korózii. Ak to bude definované v dokumente D4b, budú sa nad inštalované parabolické antény montovať aj oceľové rozrážače ľadu s povrchom teplne pozinkovaným.

Koaxiálne káble vedúce k anténam, budú fixované k nosiču pomocou oceľových antikorových pások, pričom plášť koaxiálneho kábla musí byť v mieste dotyku pásky chránený gumou, alebo inou izoláciou, zamedzujúcou poškodenie povrchu koaxiálneho kábla.

Váha oceľovej konštrukcie bude na strešný plášť rozložená pomocou roznášacieho oceľového roštu, ktorý je položený na sústavu betónových blokov navrhnutých podľa statického výpočtu a typu strešnej konštrukcie. Od strešného plášťa budú oddelené gumovým kobercom, chrániacim strešnú izoláciu. V prípade montáže na šikmých strechách sa bude postupovať osobitne, pričom treba brať zreteľ na izolačnú funkčnosť strechy.