FIshmen

Home » Základové stanice

Základové stanice

E-mail Tlačiť PDF

KAŽDÁ ZÁKLADŇOVÁ STANICA MÔŽE POZOSTÁVAŤ Z DODANIA TÝCHTO ČASTÍ :

• Zabezpečenie prístupu na stavbu, či už k terénu určeného na výstavbu stožiara, alebo na existujúci objekt, ktorý bude predmetom osadenia zariadení Orangeu,

• Príprava a predinštalácia technickej miestnosti, alebo strechy budovy na osadenie zariadení,

• Príprava roznášacieho roštu pre zariadena BTS pri nových stožiaroch a existujúcich stožiaroch,

• Pripojenie sa na existujúcu napájaciu sieť elektrickej energie,

• Položenie koaxiálnych káblov do zakrytovaných káblových žľabov včítane ich uzemnenia a nakonektorovania, ako aj položenie prepojovacích káblov medzi zariadeniami (napájacie káble, PCM káble pre 2 Mbit),

• Dodanie a nainštalovanie elektrického príslušenstva a prípadného klimatizačného zariadenia,

• Dodanie a nainštalovanie doplnkových zariadení,

• Inštalovanie stožiarov, trubkových anténnych nosičov a antén s dobrým prístupom k prípojným bodom a k anténam,

• Fixovanie antén a hlavných prepojovacích koaxiálnych káblov medzi anténami a zariadeniami BTS,

• Dodanie a položenie káblových žľabov s možnosťou horizontálneho zakrytovania,

• Inštalácia a realizácia prípadného denného alebo nočného prekážkového osvetlenia,

• Vytvorenie zemniacej sústavy na uzemnenie blesku, v prípade existujúcich objektov napojiť sa na existujúcu uzemňovaciu sústavu, ktorá musí vyhovovať technickým požiadavkám Orangeu,

• V prípade umiestnenia zariadení do miestnosti vyhotoviť vnútorné káblové žľaby a položiť prípadnú zvýšenú technologickú podlahu,

• Vyhotovenie tesniacich prechodov pre koaxiálne káble prechádzajúcich z technologickej miestnosti do exteriéru,

• Dodanie a vyhotovenie bezpečnostného systému alebo zábran pre osoby vykonávajúce údržbu zariadenia,

• Počas preberacieho konania preskúšať funkčnosť všetkých dodaných a inštalovaných zariadení a informovať predstaviteľov Orangeu o spôsobe obsluhy každého zariadenia,

• Po dokončení odovzdať certifikáty použitých zariadení a použitého materiálu, v prípade betónových základov dodať výsledky betónových skúšok a príslušné revízne správy,

• Stavbu, jej okolie a prístupovú cestu dať do pôvodného stavu.